UMOWA O USŁUGI

CYFROWE BATTLEFIELD

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2011 r.

1. Zakres Umowy.

Niniejsza Umowa reguluje zakup środków płatniczych Play4Free Funds bądź innej naszej wirtualnej waluty (zwanych dalej w niniejszej Umowie pojedynczo lub zbiorczo „wirtualną walutą Battlefield”) oraz wszelkich produktów i usług, poprzez które można nabyć wirtualną walutę Battlefield bądź jej używać („usługi Battlefield”). W przypadku osób mieszkających w USA, Kanadzie lub Japonii stronami Umowy jesteś Ty i Electronic Arts Inc. W przypadku osób mieszkających w każdym innym kraju stronami umowy jesteś Ty i EA Swiss Sàrl. Dane kontaktowe Electronic Arts Inc. oraz EA Swiss Sàrl znajdują się poniżej. W niniejszej Umowie wyrażenie „Ty” oznacza Ciebie jako nabywcę, a wyrażenia „EA”, „my”, „nas” i „nasze” oznaczają albo Electronic Arts Inc. albo EA Swiss Sàrl, stosownie do Twojego miejsca zamieszkania. Niniejsza Umowa jest uzupełnieniem Regulaminu EA akceptowanego przez Ciebie podczas zakładania konta EA na naszych stronach internetowych. Regulamin EA został włączony do treści niniejszej Umowy przez odesłanie. Regulamin EA można znaleźć na dole każdej strony na serwerze EA, bądź wpisując w przeglądarce adres „terms.ea.com”. Przy zakupie wirtualnej waluty Battlefield radzimy wydrukować i zachować kopie swoich dokumentów. W przypadku rozbieżności między Regulaminem EA a niniejszą Umową, do zakupu i używania wirtualnej waluty Battlefield stosuje się postanowienia niniejszej Umowy. Zaznaczając pole „Przeczytałem i akceptuję warunki umowy świadczenia usług cyfrowych EA” zgadzasz się, że używanie przez Ciebie wirtualnej waluty Battlefield, korzystanie z usług Battlefield oraz całej powiązanej zawartości podlega postanowieniom niniejszej Umowy.

2. Zmiana postanowień.

Możemy zmienić treść niniejszej Umowy w dowolnym czasie, a zmiany będą mieć zastosowanie do kolejnych zakupów wirtualnej waluty Battlefield oraz do kolejnych uprawnień do zawartości, którą otrzymujesz używając wirtualnej waluty Battlefield. Przy zmianie treści Umowy zmieniamy również datę ostatniej aktualizacji podaną powyżej. Przy każdorazowym zakupie wirtualnej waluty Battlefield zgadzasz się ponownie zapoznać się z postanowieniami niniejszej Umowy. W razie braku zgody na zmiany powinieneś zaprzestać korzystania z usług Battlefield.

3. Rejestracja.

W przypadku gdy korzystanie z danej usługi Battlefield wymaga założenia konta („konto EA”), należy przejść przez proces rejestracji, podając nam aktualne, kompletne i dokładne informacje (w tym adres poczty elektronicznej) według zapytań zawartych w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Możesz zostać również poproszony o wprowadzenie hasła i nazwy użytkownika/konta. Niedozwolone jest użycie nazwy użytkownika/konta już używanej przez inną osobę, wulgarnej lub obraźliwej (według naszego uznania), naruszającej znak handlowy lub inne prawa własności osób trzecich, bądź używanej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy lub Regulaminu EA. Ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelką aktywność w ramach swojego konta. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieuprawnionym użyciu lub kradzieży Twojego konta, bądź każdym naruszeniu jego bezpieczeństwa (oraz przedstawić stosowną dokumentację dowodową na nasze uzasadnione żądanie). Nie odpowiadamy za szkody poniesione przez Ciebie wskutek używania Twojego hasła oraz konta przez innych, zarówno za Twoją wiedzą, jak i bez Twojej wiedzy. Jednocześnie jesteś odpowiedzialny za szkody poniesione przez EA lub inne podmioty wskutek używania Twojego hasła oraz konta przez innych. Niedozwolone jest używanie konta innej osoby.

W przypadku gdy w usługach Battlefield wykorzystuje się zarządzanie kontem w serwisie społecznościowym (takim jak Facebook czy MySpace), jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła do danej strony i konta w serwisie społecznościowym, oraz w pełni odpowiadasz za wszelką aktywność w ramach Twojego konta.

4. Licencja użytkownika wirtualnej waluty Battlefield.

Wirtualną walutę Battlefield można zakupić za pośrednictwem usług Battlefield. Możemy również przyznawać wirtualną walutę Battlefield w związku z promocjami lub w ramach turniejów. Zakupując wirtualną walutę Battlefield zgadzasz się uiścić podatki naliczane przez EA od zakupu. Zakupując lub nabywając w inny sposób wirtualną walutę Battlefield, jak określono powyżej, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do oraz wybór zawartości, którą wyraźnie udostępniamy w ramach usług Battlefield („zawartość Battlefield”). Wirtualna waluta Battlefield nie ma wartości pieniężnej i nie stanowi środka płatniczego ani mienia żadnego rodzaju. Wirtualna waluta Battlefield podlega wymianie wyłącznie na zawartość Battlefield. Wirtualnej waluty Battlefield nie można zbyć ani przenieść na inną osobę, nie można jej wymienić na pieniądze ani inne towary lub usługi z wyjątkiem zawartości Battlefield. Wirtualna waluta Battlefield nie podlega zwrotowi. Nie jesteś uprawniony do zwrotu kosztów niewykorzystanej wirtualnej waluty Battlefield. Zgodnie z niniejszą Umową zakres licencji użytkownika wirtualnej waluty Battlefield pokrywa się z zakresem Twoich praw do korzystania z konta EA.

5. Czas trwania licencji użytkownika wirtualnej waluty Battlefield.

Licencja użytkownika wirtualnej waluty Battlefield zaczyna obowiązywać z chwilą nabycia przez Ciebie wirtualnej waluty Battlefield oraz, zgodnie z niniejszą Umową, wygasa po upływie dwóch lat od zakupu lub pozyskania waluty (stosownie do okoliczności; dotyczy każdego poszczególnego zakupu lub pozyskania) lub w dniu anulowania, zawieszenia lub zakończenia dostępu do usług Battlefield, jak określono w niniejszej Umowie, w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej.

6. Zakup.

W celu zakupu wirtualnej waluty Battlefield należy: (i) postępować według instrukcji dotyczących usług Battlefield na odpowiedniej stronie internetowej; (ii) zalogować się na konto EA, jeśli jest to wymagane (bądź utworzyć konto EA, jeśli jest to wymagane); (iii) podać informacje rozliczeniowe; oraz (iv) potwierdzić szczegóły zakupu oraz zaznaczyć, że przeczytałeś i akceptujesz postanowienia Umowy o usługi cyfrowe Battlefield. Następnie otrzymasz pocztą elektroniczną potwierdzenie zakupu. Wysłanie zamówienia stanowi jedynie złożenie przez Ciebie oferty zakupu wirtualnej waluty Battlefield za cenę i na warunkach podanych w zamówieniu. Dostęp do kopii dokumentów odnoszących się do danego zamówienia można uzyskać za pośrednictwem wiadomości z potwierdzeniem przesłanej do Ciebie pocztą elektroniczną po dokonaniu zakupu. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z usług Battlefield objętych subskrypcją, potwierdzasz prawdziwość i dokładność wszystkich podanych przez Ciebie informacji (w tym, bez ograniczeń, informacji rozliczeniowych, takich jak numer i termin ważności karty kredytowej), oraz wyrażasz zgodę na uiszczenie wszystkich opłat subskrypcyjnych wraz z mającymi zastosowanie podatkami.

7. Ceny.

Ceną uiszczaną przez Ciebie („Cena”) jest cena podana w wiadomości z potwierdzeniem przesłanej do Ciebie pocztą elektroniczną. Jeśli mieszkasz w Europie, Cena zawiera podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Ceny oraz specyfikacji usług Battlefield. W przypadku gdy Cena lub specyfikacja zamieszczona na odpowiedniej stronie usług Battlefield podczas składania zamówienia na te produkty lub usługi jest zasadniczo niewłaściwa i powiadomisz nas o tej nieprawidłowej informacji, to: (i) podamy Ci właściwą Cenę lub specyfikację; oraz (ii) poprosimy Cię o potwierdzenie chęci zakupu produktu lub usług po właściwej cenie lub z właściwą specyfikacją. W razie potrzeby podamy również okres ważności oferty lub Ceny. Jeśli po otrzymaniu wiadomości z poprawioną ceną lub specyfikacją produktu postanowisz zrezygnować z zakupu, dokonamy zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Ciebie.

8. Zapłata.

Należność za wirtualna walutę Battlefield można uiścić kartą kredytową bądź za pośrednictwem alternatywnych usług rozliczeniowych lub płatniczych (takich jak PayPal, Trialpay, Paymo czy PayByCash) wskazanych przez nas na odpowiedniej stronie internetowej. W przypadku zapłaty za wirtualną walutę Battlefield kartą kredytową, podczas składania zamówienia należy podać dane karty kredytowej. Nie dostarczamy żadnych produktów ani usług do czasu autoryzacji transakcji przez wystawcę karty kredytowej lub pośrednika płatniczego. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług pośrednika płatniczego, obowiązują Cię postanowienia i warunki danego pośrednika, które możesz uzyskać od niego. Konieczne może być utworzenie konta u pośrednika i podanie pośrednikowi danych dotyczących konta bankowego bądź karty kredytowej lub płatniczej. Koszty związane z dostępem do usług Battlefield zależą od Twojego dostawcy internetu. Informacje na ten temat zawiera Twoja umowa z dostawcą internetu.

9. Wykonanie umowy.

Wirtualna waluta Battlefield jest dostępna niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Jeśli mieszkasz na obszarze Unii Europejskiej i zakupiłeś produkt lub usługę od EA, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zakupu przez okres 14 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu („okres na odstąpienie”). Należy jednak mieć na względzie, że rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem okresu na odstąpienie skutkuje utratą prawa do odstąpienia od zakupu. Zatem zwróć uwagę, że zakupując od nas wirtualną walutę Battlefield tracisz prawo do odstąpienia od zakupu, ponieważ świadczenie usług rozpoczyna się natychmiast po dokonaniu zakupu. Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych praw ani środków prawnych nikomu poza stronami niniejszej Umowy. Mogą Ci przysługiwać dodatkowe prawa miejscowe.

10. Używanie i upływ ważności wirtualnej waluty Battlefield.

W okresie obowiązywania licencji przysługuje Ci prawo do wymiany wirtualnej waluty Battlefield na wybraną zawartość Battlefield. Nie gwarantujemy dostępności przez cały czas ani przez określony czas żadnego poszczególnego elementu oferowanego w ramach usług Battlefield. Nie gwarantujemy, że będziemy oferować poszczególne elementy przez określony czas. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji naszego wykazu zawartości Battlefield bez powiadomienia. W razie nieużywania wirtualnej waluty Battlefield przez dwadzieścia cztery (24) miesiące lub dłużej i posiadania na koncie salda wirtualnej waluty Battlefield, Twoja wirtualna waluta Battlefield traci ważność, a konto może zostać usunięte z powodu nieużywania. Po dokonaniu zamiany wirtualnej waluty Battlefield na zawartość Battlefield zawartość ta nie podlega zwrotowi, wymianie ani przeliczeniu na wirtualną walutę Battlefield, pieniądze bądź inne towary lub usługi.

11. Zawartość Battlefield.

Nabywając zawartość Battlefield otrzymujesz ograniczoną licencję na korzystanie z zawartości Battlefield na użytek osobisty i niekomercyjny, wraz z określonymi dozwolonymi usługami Battlefield, które wskazujemy co pewien czas. EA niniejszym zastrzega wszelkie prawa, tytuły i interesy do zawartości Battlefield oraz wszystkie powiązane prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej. Licencja ta jest ograniczona do praw własności intelektualnej EA w obrębie zawartości Battlefield i nie dotyczy żadnych praw do innych patentów czy własności intelektualnej. Niedozwolone jest usuwanie, zmiana ani zasłanianie żadnych elementów identyfikacyjnych ani informacji o prawach autorskich lub prawach własności intelektualnej w zawartości Battlefield.

12. Dostępność wirtualnej waluty Battlefield.

Wirtualną walutę Battlefield mogą przechowywać na kontach EA wyłącznie legalni rezydenci państw, w których dostęp do usług Battlefield i korzystanie z nich jest dozwolone. Wirtualną walutę Battlefield można zakupić lub nabyć wyłącznie od EA metodami, które udostępniliśmy na odpowiednich stronach internetowych lub wyraźnie zatwierdziliśmy w inny sposób. EA zastrzega sobie prawo do udzielenia odmowy zakupu lub nabycia wirtualnej waluty Battlefield, jak również do ograniczenia lub zablokowania z dowolnej przyczyny wszelkich prób zakupu lub nabycia wirtualnej waluty Battlefield.

13. Zakończenie i zawieszenie dostępu.

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do wirtualnej waluty Battlefield, usług Battlefield lub konta EA według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli: a) nie przestrzegasz postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu EA; lub b) podejrzewamy oszustwo lub nadużycie dotyczące usług Battlefield i/lub wirtualnej waluty Battlefield, bądź inne bezprawne działanie związane z posiadaniem konta zarejestrowanego na Ciebie lub przez Ciebie użytkowanego.

14. Zakończenie świadczenia usług.

Zgadzasz się, że EA może zaprzestać wytwarzania wirtualnej waluty Battlefield oraz świadczenia dostępnych usług Battlefield w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań wobec Ciebie. W przypadku zaprzestania obsługi usług Battlefield powiadomimy Cię o tym z co najmniej trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem, zamieszczając stosowny komunikat na stronie http://www.ea.com/2/service-updates.

15. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

USŁUGI BATTLEFIELD SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE JAKIE SĄ”. EA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUG BATTLEFIELD, ZAWARTOŚCI BATTLEFIELD, CZY WIRTUALNEJ WALUTY BATTLEFIELD. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO EA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŻONYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TUTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. EA NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONALNOŚĆ LUB DZIAŁANIE USŁUG BATTLEFIELD, KONT LUB SYSTEMÓW I STRON POMOCNICZYCH (ZWANYCH ZBIORCZO „USŁUGAMI EA”) BĘDZIE WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW, NIE GWARANTUJE NAPRAWY JAKICHKOLWIEK USTEREK W USŁUGACH EA ANI TEGO, ŻE SERWISY LUB SERWERY EA UDOSTĘPNIAJĄCE USŁUGI EA BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW BĄDŹ INNYCH SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW LUB ELEMENTÓW. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

16. Ograniczenie odpowiedzialności.

EA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POWSTAŁEJ WSKUTEK UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ CZY W INNY SPOSÓB, ZA WSZELKIE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE CZY WYNIKOWE LUB ODSZKODOWANIA KARNE) WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONALNOŚCI LUB DZIAŁANIA (BĄDŹ BRAKU FUNKCJONALNOŚCI LUB DZIAŁANIA) USŁUG EA, WIRTUALNEJ WALUTY BATTLEFIELD LUB ZAWARTOŚCI BATTLEFIELD, NAWET JEŚLI EA ZOSTAŁA JEDNOZNACZNIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ EA NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE TYTUŁEM ZAKUPU WIRTUALNEJ WALUTY BATTLEFIELD. POMIMO POWYŻSZEGO, ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI EA WOBEC CIEBIE ZA OSZUSTWA, ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIELESNE PONIESIONE W WYNIKU ZANIEDBAŃ EA ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻE BYĆ ONA OGRANICZONA LUB WYŁĄCZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

17. Zastrzeżenie praw.

EA zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych kroków prawnych i technicznych, w tym wystąpienia z powództwem cywilnym i karnym, wobec jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub Regulaminu EA. Nasze zaniechanie egzekwowania postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu EA w dowolnym przypadku nie oznacza zrzeczenia się przez EA jej praw.

18. Zawieranie umów elektronicznych.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że przez kliknięcie przycisku „kupuję” (lub podobnego) podczas składania zamówienia składasz prawnie wiążącą ofertę. Zgadzasz się na: (i) używanie komunikacji elektronicznej w celu zawierania z nami umów i składania u nas zamówień; oraz (ii) elektroniczną dostawę powiadomień, zasad i danych dotyczących transakcji zapoczątkowanych lub zrealizowanych przez Ciebie w internecie. Masz prawo wycofać tę zgodę, ale w takim wypadku możemy zakończyć Twój dostęp do usług Battlefield. Jeśli nie zgadzasz się na otrzymywanie jakichkolwiek powiadomień drogą elektroniczną, musisz zaprzestać korzystania z usług Battlefield. Składając u nas zamówienia przez internet potwierdzasz, że masz dostęp do sprzętu i oprogramowania wymaganego do odbierania od nas danych w postaci elektronicznej, dotyczących rozpoczętych lub zrealizowanych przez Ciebie transakcji online.

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. EA Swiss Sarl, Place du Molard 8, 1204, Geneva, Switzerland.